יום שישי, 20 בינואר 2017

שיעור ירך הוי"ו

הווי"ן הללו אמנם ארוכים כשיעור השיטה [ואינם כמו יו"ד שהיא קצרה בגבהה מהשיטה] - אבל שיעור הראש והירך שלהם אינו נכון.
הו' צריך שיהא הירך ארוכה יותר מהראש לעיכובא, כי זה החילוק ביו יו"ד לוי"ו. היו"ד - ראשה עבה יותר מהירך, ולכל הפחות שיעור הירך כמו הראש בלבד [ולא יותר], ושיעור הוי"ו שהירך ארוכה דוקא יותר מעובי הראש.

יום חמישי, 19 בינואר 2017

פ"א ועוד שאלות

הפ"א יש בה עקב בולט הרבה [הנקרא "פ"א שבורה" בלשון העולם].
היא כשרה, אע"פ שלכתחילה אינה צריכה לבלוט כל כך.
הפאי"ן כאן אין המושב מכסה את הנקודה. לענ"ד זה חסרון בצורת האות [אלא שאין לי מקור ברור להוכיח זאת]. עכ"פ חייבים לתקן במקרים כאלו.
הו' - נטף עליה דיו, וצריך שאלת תינוק.
המ"ם סתומה - צרה וקויה אלכסוניים מעט - צריך שאלת תינוק, אם לא יטעה בה התינוק כסמ"ך.

יום רביעי, 18 בינואר 2017

מזוזה מנוקדת

מה דין מזוזה [או תפלין] מנוקדת?
בס"ת מבואר בפוסקים [יורה דעה סימן רעד] שס"ת מנוקד הוא פסול, כי נשתנה מנתינתו מסיני שניתן ללא ניקוד, ואפילו לגרר הניקוד אחר כך - כתבו הפוסקים שזה פסול כחק תוכות. האם הדין הזה נכון גם למזוזה ותפלין?
לכאורה כן.
אמנם במקרה שלפנינו נראה שהניקוד הוסף אחר הכתיבה, ובכה"ג גם בס"ת מותר לגרר. (אמנם כל זמן שלא גירר הנירוד, נראה שהמזוזה היא פסולה).

יום שני, 16 בינואר 2017

יו"ד ללא רגל

היו"ד אין לו רגל כלל [המשהו שיורד אינו נקרא רגל כלל]
לפי שו"ע אדמו"ר הזקן והמשנה ברורה [ורוב פוסקים] אי אפשר לתקנה בתפלין ומזוזה משום כתיבה שלא כסדרן.
אמנם לדעת הצמח צדק [שו"ת או"ח סי' יז] מותר לתקנה, משום שניכר עיקר צורתה שהיא יו"ד (ויש עליה שם 'כתב' ורק חסרה 'תמה' - ותקוני 'תמה' מותרים שלא כסדרן).

יום שישי, 13 בינואר 2017

מ"ם סתומה נסדקה לשתים

המ"ם נסדקה [במקום קיפול הקלף] בגגה ובמושבה - מ"מ ניכרת היטב כמ"ם דוקא ולא נשתנתה לאות אחרת, ומותר לתקנה בתפלין.
ולא דמי לדין מ"ם סתומה שנסדקה ונפתחה שנפסלה כי נעשית מ"ם פתוחה, דזה דוקא בצד שמאל של המושב מקום הרגיל להפתח שם הפתוחה, משא"כ באמצע מושבה אינה דומה כלל למ"ם פתוחה.

יום רביעי, 11 בינואר 2017

שאלות על בי"ת

כדאי לראות את התמונות בהגדלה
הביתי"ן יש בהם קוצים שיורדים לחללם - וגורם שאלה חמורה של התחלפות הב' למ"ם סתומה. ראה לדוגמא 'בביתך' הבי"ת השניה אפשר שהיא מ"ם סתומה ??
הב' השניה של 'לבבכם' - אין לה זוית ועקב ברור - זה שאלת תינוק, ואם יקראנה התינוק כ' היא פסולה ואי אפשר לתקנה.
לב' אין עקב ברור, והקוץ שיוצא למטה אינו מועיל - צריך שאלת תינוק.
הב' של 'וכתבתם' פסולה היא ממש כ"ף, והשפיץ הקטן משהו אינו מועיל לעשותה בי"ת [כמובן שגם אם היתה צריכה להיות לכ"ף - היתה גם כן בעייתית].

יום שלישי, 10 בינואר 2017

יו"ד עליונה של האל"ף - גולם

כל הנקודות הללו [יו"ד עליונה באל"ף] גלמים, אין להם ראש אמיתי שלם, אלא עיקרן קו משוך ופשוט. ומה שבולט משהו אינו מועיל.
חוששני כאן מהפסול של גולם וקו משוך בשוה.
כמובן שלפי המקילים לתקן גלמים [גם בתפלין ומזוזה] אפשר לתקן כאן בהוספת דיו לעשות ראש.

יום שישי, 6 בינואר 2017

צד"י פשוטה

הצד"י פשוטה אינה עשויה כדינה לכתחילה - לכתחילה צ"ל ראש שמאל שלה משוך כקולמוס או מעט יותר כעין ראש נו"ן פשוטה, ולא משוכה ממש כראש כ"ף פשוטה.
אמנם בדיעבד נוהגים להכשיר.

יום חמישי, 5 בינואר 2017

שאלות על אל"ף

יש הפסק ניכר בגג האל"ף. המנהג לפסול ולא להתיר תיקון שלא כסדרן, וכן ודאי דעת המשנה ברורה (ביאור הלכה סי' לב סעיף כה, ד"ה מכירם). ויש להעיר מתשובת הצמח צדק [או"ח סי' טז] דמשמע שהיה מתיר לתקן גם הפסק כעין זה. [ראה בספרי אותיות הרב עמוד נח, ציור 71. אמנם ראה שם בעמוד מו, לענין ציור 24].
נראה לי שהאל"ף כשרה בדיעבד, ואין זה קו משוך בשוה [אע"פ שקו המדבק עבה], כי ניכר יפה בליטת יו"ד התחתונה. כמובן מצוה לתקנה מה שאפשר.

יום רביעי, 4 בינואר 2017

שאלות על מ"ם סתומה

המ"ם עגולה מצד ימין אך מרובעת מצד שמאל - (יש פוסלים, כמבואר במקדש מעט דעת הדרכי נועם. אמנם דעת שו"ע רבינו) דכשר על ידי קריאת התינוק. ובמקרה דנן ברור שהתינוק יכירנו, ויש להכשיר.
המ"ם יש בה פגם בקצה ימין של המושב, לכן היא נראית - גם מרובעת מחמת הקו היורד, וגם עגולה מחמת סיום מושבה - נראה לי הואיל ותינוק יכירנה מותר לתקנה. (ואם יהא ספק בקריאתה, יש לשאול תינוק קודם התיקון).
המ"ם הזו עגולה למטה - ופסולה נעשית [כמין] סמ"ך.
המ"ם הזו עגולה מושבה ודומה יותר לסמ"ך, ומה שיורד קו מצד שמאל - קשה לי להחליט שמחמת זה יש בה צורת מ"ם. לענ"ד שהיא פסולה, מחמת שינוי צורת האות. (אמנם אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ויתכן שהמורה יורה לשאול תינוק)

יום שלישי, 3 בינואר 2017

דיו מתפורר ואותיות משתנות

חלק ניכר ממושב הנו"ן התפורר - כעת אינו ניכר כלל בינו לגימ"ל, והוא פסול. [וא"א לתקנו בתפלין ומזוזה]
דיו התפורר מהשי"ן ומ"ם של "שמע" - נראה לי שאם תינוק יכול לקראם מותר לתקנם.
אבל היו"ד של שם הוי' אבדה צורתה כי רובה נמחקה.

בי"ת - שינוי צורה?

אני חושב שאין לבי"ת הזה צורת בי"ת.
העקב עולה רוב גובה האות, ובעצם אינו עקב אלא גב האות - כלומר חציה התחתון היא כ"ף.
(פשוט שעקב כשמו צריך להיות - חלק קטן ביחס לכללות [גובה] האות, ולא רובו (שהוא ככולו).

יום ראשון, 1 בינואר 2017

דלת סורגים

פתח לחצר, הפתח סגורה בדלת סורג. האם חייבת במזוזה?
בודאי שהיא חייבת, כי פתח החצר חייב במזוזה לכל הדיעות, ודלת סורג הוא דלת [ולכן גם לרמב"ם חשיב שער] וכן הסורג ממעל היא משקוף, וחייב בקביעת מזוזה עם ברכה.

שאלות על כ"ף, וי"ו

הכ"ף כשרה, אע"פ שיש לה זוית מה למטה, מ"מ צורתה ברורה ככ"ף בגלל כללות צורת האות, והזוית אינה ישרה שטוחה [90 מעלות].
הו' פסולה - כי ראשה עוברת על ירכה, ואין ברור האם זו ו' או ז'. (ולדעתי במקרה כזה לא מועיל שאלת תינוק, כי בכל מקרה אינה "כתיבה תמה". כבר כתבתי על זה בעבר)

יום שלישי, 27 בדצמבר 2016

יום ראשון, 25 בדצמבר 2016

שאלה על כ"ף

יש על גג הכ"ף בליטה ניכרת - כעין למ"ד.
האם זה פסול כי נשתנה לכעין למ"ד, או עדיין מועיל שאלת תינוק?