יום שישי, 23 בספטמבר 2016

טעה וקידש קוצו של יו"ד במזוזה - לשם קדושת תפלין

שאלה: באתי לתקן קוצו של יו"ד במזוזה, וטעיתי ואמרתי "לשם קדושת תפלין" מה דינה?

תשובה: במקרה זה שהטעות היה בקוץ ר"ת - התיקון קל מאוד אפשר למחוק את הקוץ, ולחזור לכתבו "לשם קדושת מזוזה". אמנם אם זה קשה ביותר, נראה לי שמספיק שתעבור על הקוץ מעט להוסיף לעביו [לא לארכו] "לשם קדושת מזוזה".

מה שאמרת "לשם קדושת תפלין" עבור מזוזה לא מועיל כלל, כי זה קדושה אחרת.
אמנם בקוצו של יו"ד יש להקל קצת [להתיר לעבור עליו בלבד ולהוסיף מעט לעובי כנ"ל "לשם קדושת מזוזה"], כי לא ברור לגמרי שהקוץ עצמו צריך כתיבה לשמה, ואע"פ שבודאי יש להקפיד ולהחמיר שגם עשיית הקוץ [בגלל שמעכב בצורת האות] יהא לשם קדושה, מ"מ יש גם צד אחר לומר שבהוספת מעט לשם קדושה סגי, כי הקודם אם אינו כשר נחשב כאינו 'קוץ', אלא מיותר.

וי"ו גולם

לוי"ו הזה אין ראש רק קוצים בולטים מהגולם !!!
אפשר לראות יותר טוב בהגדלה.

נו"ן

הנו"ן [נראית נטויה ועקומה לאחור] ראשה רחב מעט יותר מהמושב. אין זה צורתה לכתחילה, כי צריכה שהמושב יהא רחב מעט יותר מהראש - ולא להיפך.
אמנם לדינא עדיין כשרה [ואע"פ שמבואר בדעת קדושים שאם ראשה רחב מהמושב שהיא פסולה, היינו כשהיא רחבה הרבה מהמושב, אך כאן רק משוכה מעט ועדיין צורת נו"ן עליה].
השאלה כאן: האם אפשר לשפר את צורתה?
אפשר להוריד קצת מקצה שמאלי של הראש, ולהמשיך את המושב מעט [אבל לא כדאי למושכו הרבה, שמא יתקלקל צורתו ותיראה כמין כ"ף].

יום חמישי, 22 בספטמבר 2016

יו"ד ארוכה כשיעור ו'

הי' ארוכה מדי - היא ממש כשיעור ו'. לענ"ד דעת אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו, שלא מועיל כלל קריאת תינוק להכשיר [אולי מועיל קריאת התינוק כדי לתקנה, אבל לא להניחה כמו שהיא ארוכה].
יש בליטה של מושב הט' שמאלה. יש כאן בעיה של התדמות לע' - אמנם נראה שבמקרה כאן התינוק יכירנו כט', אבל אין זה צורתה לכתחילה.

ראה עוד דוגמאות רבות של י' ארוכה תחת התוית: יו"ד ארוכה - התוית נמצא בהמשך הדף, תקליק על זה ויפתח הדף הנדרש.
וראה: פורום לנושאי סת"ם: יו"ד עם רגל ארוכה

שאלות קשות על ביתי"ן - בגלל שאין בה עקב

הבי"ת הראשונה אין בה עקב אלא היא מרובעת למטה. הרבה פוסקים מכשירים בגלל ריבוע הגוף, אמנם מכיון שאין בה עקב, וגם יש בה שינוי מעט מצורת הב' הכרחתי שאלת תינוק, והתינוק פסלה כי קראה כ"ף,
הב' השניה - היא עגולה בגבה לגמרי, הטיפת דיו משהו שהוסיפו שיהא בה [כביכול] ריבוע - צ"ע אם זה מועיל, או שיש בה עכ"פ שאלת תינוק.
כדאי לראות את התמונות בהגדלה
 אף הב' הזו אין בה עקב כלל, אלא גופה מרובעת היטב - ותינוק קראה כ"ף.

יום רביעי, 21 בספטמבר 2016

זיי"ן - שאלה של נו"ן פשוטה

הז' של 'זבח' יוצא ממנה קוץ כלפי מטה, שגורם לה להדמות מעט לנו"ן פשוטה -
לענ"ד מועיל כאן שאלת תינוק, ואם יקראנה ז' מותר למחוק קוץ זה.
אבל אם זה היה מלוא רוחב הקולמוס [כלומר שניכר שזה המשך אורך הירך] - מסתמא הייתי פוסל, כי נהפכה לנו"ן פשוטה. אבל בגלל שניכר שזה לא הירך עצמו, וצורתה הכללית של הירך ניכרת כזיי"ן ולא כנו"ן - לכן לדעתי מועיל שאלת תינוק כאן.

תודתי לר' אריק אלחרר שיחי' על שהפנה אלינו שאלה מעניינת זו.

יום שלישי, 20 בספטמבר 2016

יו"ד נמרח או נפל לידה טיפת דיו

נמרח או נפל דיו ליד קוץ ר"ת, הדיו אינו נוגע לאות אלא קרוב.
נראה לי שמועיל קריאת התינוק ולאחר שיקראנה י', יש לגרר המריחה הזו.

נפסק צואר הלמ"ד מגוף הלמ"ד

הצילום אינו מספיק איכותי, ועמכם הסליחה.
במלה 'על' בשורה האחרונה, יש הפסק בין צואר הל' לגופה - האם מותר לתקן הדבר בתפלין?

באותיות הרב (עמ' רה) ומשנת הסופר [סי' ט' ס"ק יז] מביאים מחלוקת הפוסקים האם מותר לתקן במקרה כזה. דעת קסת הסופר ודע"ק דא"א לתקנו, משום שנפרדה לשתי אותיות כ"ף ווי"ו, ובכל מקום שברור לעינינו שנפרד לשתי אותיות א"א לתקנו שלא כסדרן, אבל דעת המקדש מעט להתיר לתקנו משום שאין דרך לתלות ו' באויר [ואע"פ שמן הדין מותר בתליה בס"ת, הרי בתפלין ומזוזה אין תולין] ממילא ניכר שאינו ו' של כתיבה, אלא צואר הל'.

ונראה לי דאם תינוק יכירנו כל' מותר לתקנו.

ראה גם http://hebrewstam.blogspot.co.il/2012/03/blog-post_20.html

דוגמא נוספת להפסק בצואר הל':

יום ראשון, 18 בספטמבר 2016

ה"א

הה"א הזו משונה, גם שהירך קרוב מדי לגגה, וגם שהירך עומדת באמצע הגג, ולא בצד שמאל.
נראה לי שדינה שאלת תינוק, ואם יקראנה ה"א כשרה.

מושב הפ"א

מושב הפ"א צריך לכסות את רוב הנקודה, וכן להיות משוך ברוחב מקביל לגג, ולא קצר ביותר.
כאן שהמושב קצר אמנם כשר בדיעבד, אך אינה צורת הפ"א לכתחילה.
[אמנם אם לא תהא מכסה אפילו קצת מהנקודה, נלע"ד שזו תהא שינוי גמור בצורתה ותיפסל].

יום שישי, 16 בספטמבר 2016

שאלות בצורות אותיות - ו, ז, ר

לוי"ו יש בליטה לצד ימין - הוא כשר כי אינו דומה לז'. אני ממליץ לשאול תינוק.
יש רווחים [מסומנים] בתוך התיבות שאין להכשיר, וצריכים תיקון.
הוי"ו נפל ממנו קצת דיו, עדיין צורתו ניכרת וכשרה. וגם כאן מומלץ לשאול תינוק להסיר הספק לפני התיקון.
הז' משונה והיא דומה מעט לדלי"ת - צריך שאל"ת.
הר' כשרה - אין זה ריבוע גמור עם עוקץ, וצורתה ניכרת היטב.

יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

ראש למ"ד נכנס לחלל דלי"ת

ראש הל' נכנס לחלל הד' - יש כאן שאלה חמורה של שינוי צורת הד' לה"א.
יש לכסות כל מה שתחת ירך הד' [כלומר מה שמסומן מחוץ ומתחת לריבוע האדום] ולשאול תינוק, אם יקרא אותה ה"א הרי זה פסול. ואם התינוק יקראנה ד' הרי זה כשר, וראוי לגרר קצת מירך הד' למעט כניסת ראש הל' לחלל הד'.

שאלה על עיי"ן

נראה שאין כאן שינוי בצורת האות, ומותר לגרר הקו הזה.

יום רביעי, 14 בספטמבר 2016

סמ"ך

הס' של וסרתם - יש בה בליטה והוספה [כנראה לכלוך או נפילת טיפת דיו קטנה לידה] לכן יש לשאול תינוק, כי נשתנה מצורתה מעט. ואם יקראנה ס' יש לתקן צד שמאל שבה.
הס' של ואספת - קו שמאל אינו יוצא משמאל האות אלא מאמצעה.
מבואר בפוסקים שהאות ה"א שירך שמאל שבה אינו בצד שמאלה, אלא עומד באמצעה, הרי זה פסול אלא א"כ אי אפשר לתקנה [כגון בתפלין משום שלכס"ד], וא"כ כמו"כ כל האותיות שיש בהם צד ימין ושמאל כגון התי"ו, פ"א, והוא הדין הסמ"ך ומ"ם סתומה. א"כ אין זה כלל כתיבה תמה לכתחילה, ורק כשרה כך, כי אי אפשר לתקנה.

בי"ת עגולה - שאלת תינוק

ראה הגדלה
לעומת הבי"ת שהועלה אתמול - שהיא פסולה, בי"ת זו יש להכשירה על ידי קריאת התינוק [וכמובן מצוה לתקן ריבוע הזוית שלה, אחר הקריאה הנכונה].
החילוק ביניהם ברור ונראה - הבי"ת הראשונה גבה כולה עיגול אחד, וזו עקבה ברור ובולט החוצה ממסגרת האות ואינה דומה כלל לכ"ף, אלא שאינה מרובעת גמורה למטה, ולכן ראוי לשאול תינוק עליה לפני התיקון.