יום שישי, 18 באוגוסט 2017

בי"ת עם תג גדול

התג על הב' גדול וגבוה. צריך שאלת תינוק, אם לא יטעה בה לקראה למ"ד.

יום שני, 14 באוגוסט 2017

נפסקים [להדיא]

יש הפסקים בד' [אחד], מ [מאדך], ל [לבבך] - כולם פסולים כי בטלה צורת האות, ואי אפשר לתקנם בתפלין או מזוזה משום כתיבה שלא כסדרן.
הכ"ף [במרכז התמונה] יש בה הפסק ניכר והיא פסולה וא"א לתקנה - משום שנעשית נו"ן ויו"ד.
[מתחתיה] ת' שיש בה הפסק, אמנם נשתייר קצת דיו - נראה שיש לשאול תינוק אם יכירה כתי"ו, מותר לתקנה בתו"מ.

יום שישי, 11 באוגוסט 2017

נקודת דיו בחלל נו"ן

נראה לי שאין בזה חשש פ"א כלל. אבל מהיות טוב כו' אני מציע לשאול תינוק, ואחר שיקראנו נו"ן למחוק הנקודה.

שאלה על קובה בתפלין

האם שלשה שורות הללו [כולל הריוח פתוחה (או הכנת הסתומה לוהיה אם שמע) עושה פסול של קובה וזנב?
ואם כן, האם אפשר להאריך את גג המ"ם של 'וכתבתם' [עד תחת המ"ם של קשרתם] ליישר השיטות?

נראה לי שבדיעבד אין כאן פסול של קובה וזנב, והריוח לצורך פרשה פתוחה או סתומה מוכיח, שאינו כניסה של שורה בצורת הכתב. כי עיקר פסול קובה וזנב הוא שינוי בצורת הדף, שהדף אינו מיושר כלפי חוץ, אלא יש לו צורה אחרת (עגול, קובה שהוא אהל, או זנב). וזה לא שייך בכניסת הריוח של פרשה שהיא כניסה ע"פ הדין. ואמנם יש בזה דיון בדיעות רבני הדור, ואין זה חלק, מ"מ נראה לי עיקר שבדיעבד זה כשר, ואינו פסול כקובה או כזנב.
ולאידך למשוך גג המ"ם הרבה יותר מגוף המ"ם עצמו, כי יצטרך למשוך לפחות כפליים מגוף המ"ם, הרי זו שאלה קשה בשינוי צורתה, ורק תהא כשרה בדיעבד. ואם כן לא הרווחנו מאומה ממשיכתה, בכל מקרה הפרשה תהא 'בדיעבד'.

אפשר למצוא כתבות ודוגמאות נוספות לבעיה זו, תחת התוית: קובה או זנב

יום חמישי, 3 באוגוסט 2017

נו"ן פשוטה - ראש רחב מדי

ראש הנו"ן רחב מדי - ונראה שעל פי שורת הדין היא פסולה.
אמנם בדיעבד, היות שתינוק יכירה - קרוב הדבר שמותר לתקנה בהוספת דיו להעבות את ירכה, כדי שלא יהא ראשה עובר כל כך לצד ימין.

יום רביעי, 2 באוגוסט 2017

פן - הנו"ן אינה יורדת מתחת לפ"א

אע"פ שהנו"ן נקראת בפני עצמה ללא ספק כנו"ן, מ"מ צריכה לרדת מתחת לפ"א [כדין אות ארוכה שיורדת מהשיטה] - ולכן יש לתקנה לכתחילה.
אמנם בדיעבד [לפני התיקון] האם היא כשרה, זה תלוי אם תינוק יוכל לקרוא תיבה (וצ"ע דלא מצינו בפוסקים, אלא תינוק לא חכם שאינו יודע לצרף אותיות לקריאת תיבה. ואפשר שזה דומה לדין תיבות סמוכות זו לזו, או ריוח באמצע תיבה, ששואלים תינוק אם יודע להפריד התיבות, שמע מינה שיש קריאת תינוק הראוי [לכל ענין לפי מה שהוא השאלה] גם על התיבות).

יום רביעי, 26 ביולי 2017

שאלות על ה"א

 רגל ימין בה"א יורדת מהשיטה, והנקודה תלויה באמצע גובהה. נראה שמועיל קריאת התינוק.
ה"א זו אבדה צורתה והיא פסולה.

יום שישי, 21 ביולי 2017

תי"ו - צורתה מקולקלת

אני נוטה לפסלו, משום שהרגל הימני עבה יותר מהשמאלי, והרגל השמאלי אין בליטת נקודתה מספיקה.
אמנם יתכן שאפשר להתיר לתקנה ע"י קריאת התינוק (וצ"ע).

יו"ד - שיש בה דמיון מעט לחי"ת קטנה

נראה שיו"ד זו כשרה, משום שהעוקץ השמאל קצר מעט מהימני, וכן אין דומה כלל לחי"ת ושום תינוק לא יטעה בה.

הפסק בפ"א

יש הפסק בין גג הפ"א לנקודה, לא נשאר דיו בקו המחבר, אמנם נשאר רושם של הדיו, אך אין דיו אמיתי המחברם.
נראה שמותר לתקנה [אמנם לפי המשנה ברורה שסובר שהפסק גדול הניכר א"א לתקן, גם כאן אי אפשר לתקנה.
וצ"ע האם לדעתו רושם הדיו מהני שיחשב הפסק שאינו גדול וניכר. ויותר מסתבר שלדעתו לא מהני והוי הפסק גדול, וא"א לתקנה].

יום חמישי, 20 ביולי 2017

פיסוק ניכר בגג דלי"ת

הפסק ניכר בגג הד', וצד ימין ממש נראית כזיי"ן.
אמנם יש סוברים שבגלל שתי סיבות הללו [כלומר, כל סיבה בפני עצמה, וכל שכן הצטרפותם] הרי זה א"א לתקנה משום שלא כסדרן, כי חסר צורת האות.
מ"מ העיקר לדין הוא, שהיות שצורה הכללית של הד' עדיין ניכרת - יש לשאול תינוק, ואם יכירנו מותר לתקנה.

יום שני, 17 ביולי 2017

תי"ו

נראה לי שמותר למחוק העוקץ של רגל ימין הבולט פנימה - ואז הת' כשרה.

יום רביעי, 12 ביולי 2017

תי"ו

נראה לי שצריך לשאול תינוק על התי"ו המסומנת, כי אין בליטת רגל שמאל שלה מספיק ברורה [ביחס לרגל עצמה, כי כפופה פנימה באמצעה הרבה].

יום שישי, 7 ביולי 2017

שאלות על כ"ף

הכ"ף מרובעת למטה. ולכאורה לשיטות שו"ע רבינו והמשנה ברורה - היא פסולה, ולא מהני שאלת תינוק. מ"מ היות שהמושב אינו שטוח לגמרי [וממילא אין זוית של 90 מעלות בדיוק] אני נוטה להקל להתיר שאלת תינוק ותיקון.
כ"ף זו ודאי מועיל בה שאלת תינוק להכשירה, כי אין הזוית שלה למטה ישרה לגמרי.
כ"ף כשרה.

יום שלישי, 4 ביולי 2017

שאלות על בי"ת

 שאלת תינוק אם זה בי"ת או כ"ף. ואם קוראה בי"ת - צריך לתקן צורת העקב שבה.
נראה לי שהבי"ת הזו נשתנה צורתה - ופסולה.